Harivarasanam Lyrics – Download Complete Song

Download Complete Song Harivarasanam Lyrics Harivarasanam Viswamohanam Haridadheeswaram Aaradhyapadukam Arivimarddanam Nithyanarthanam Hariharathmajam Devamashraye Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa Sharanakirthanam Bakthamanasam Bharanalolupam Narthanalasam Arunabhasuram Bhoothanayakam Hariharathmajam Devamashraye Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam …

Harivarasanam Lyrics

Download Complete Song Harivarasanam Lyrics

Harivarasanam Viswamohanam
Haridadheeswaram Aaradhyapadukam
Arivimarddanam Nithyanarthanam
Hariharathmajam Devamashraye
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa

Sharanakirthanam Bakthamanasam
Bharanalolupam Narthanalasam
Arunabhasuram Bhoothanayakam
Hariharathmajam Devamashraye
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa

Pranayasathyakam Praananayakam
Pranathakalpakam Suprabhanchitham
Pranavamandiram Keerthanapriyam
Hariharathmajam Devamashraye
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa

Thuragavahanam Sundarananam
Varagadayudham Vedavarnitham
Gurukrupakaram Keerthanapriyam
Hariharathmajam Devamashraye
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa

Thribhuvanarchitham Devathathmakam
Thrinayanam Prabhum Divyadeshikam
Thridashapoojitham Chinthithapradam
Hariharathmajam Devamashraye
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa

Bhavabhayapaham Bhavukavaham
Bhuvanamohanam Bhoothibhooshanam
Dhavalavahanam Divyavaranam
Hariharathmajam Devamashraye
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa

Kalamridusmitham Sundarananam
Kalabhakomalam Gathramohanam
Kalabhakesari Vaajivahanam
Hariharathmajam Devamashraye
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa

Shrithajanapriyam Chinthithapradam
Shruthivibhushanam Sadhujeevanam
Shruthimanoharam Geethalalasam
Hariharathmajam Devamashraye
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa
Swamy Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam
Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa

Panchadreeshwari Mangalam
Hariharapremakruthey Mangalam
Pinchalamkrutha Mangalam
Pranamathaam Chinthamani Mangalam
Panchasyadhwaja Mangalam
Thrujagadhamadhyaprabhoo Mangalam
Panchastropama Mangalam
Shruthisirolankaara Sanmangalam

Harivarasanam Lyrics
Harivarasanam Lyrics

Leave a Comment